Tiltuose lankėsi neformalaus Baltijos jūros regiono valstybinių kaimo plėtros programas valdančiųjų institucijų atstovų susitikimų dalyviai

Šių metų balandžio 24-25 dienomis Trakų rajone Gratiškių kaime turizmo komplekse „Riterio krantas“ vyko Lietuvos žemės ūkio ministerijos organizuotas Baltijos jūros regiono valstybių kaimo plėtros programas valdančiųjų institucijų atstovų  susitikimas, kuriame be Lietuvos atstovų taip pat dalyvavo atstovai iš Lenkijos, Latvijos ir Estijos.

Susitikimo metu aptarti klausimai, susiję su 2007–2013 metų kaimo plėtros programų įgyvendinimo aktualijomis, Europos Sąjungos kaimo plėtros reglamento, skirto 2014–2020 metų laikotarpiui, projektu, naujųjų kaimo plėtros programų, skirtų 2014–2020 metų laikotarpiui, bei kitų strateginių dokumentų rengimu.

Ypatingas dėmesys skirtas pasirengimui naujajam 2014–2020 metų kaimo plėtros programavimo laikotarpiui, identifikuojant, kokių priemonių ketinama imtis tam, kad efektyviai pasiekti 2014–2020 Europos Sąjungos kaimo plėtros politikos bei nacionaliniuose strateginiuose dokumentuose numatytus tikslus.

Birželio 26 d. susitikimo dalyviai  lankėsi Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenėje, kur turėjo galimybę susipažinti su pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones įgyvendintų įvairaus pobūdžio projektų rezultatais, pabendrauti su vietos kaimo bendruomene bei vietos ūkininkais.  Susitikimo dalyviai taip pat  susipažino su vietinės reikšmės architektūros paminklu  etnografiniu gatviniu  Tiltų kaimu. Apsilankę Antaninos Zaleckienės pirkioje pamatė kaimo žmogaus  gyvenamąją aplinką, išpuoštą audimo darbais. Lankydamiesi Marytės ir Prano Lebednykų sodyboje išgirdo apie senąsias tiltiečių bitininkavimo tradicijas. Vėliau visi dalyviai lankėsi Aldonos ir Juozo Kairių sodyboje , kur juos smagiu maršu pasitiko Tiltų liaudiškos muzikos ansamblis, o Danutės Žemaitienės suburtos darbščiosios Tiltų šeimininkės pavaišino svečius šio krašto tradiciniais valgiais. Tiltliečiai su  svečiais atsisveikino kartu sugiedodami  Tiltų himną.

Tiltų kaimo bendruomenės informacija